Infomatrix Finance

Infomatrix Finance e моќен информатички систем кој ги решава променливите регулаторни и пазарни предизвици во финансиската индустрија. Финасиските податоци во Infomatrix Finance се секогаш ажурни благодарение на дизајнот на системот. Енкриптираната датабаза со автоматски backup овозможува целoсна сигурност во работењето во оваа чувствителна индустрија.

Сметководствениот модул содржи целосна главна книга и модул за финансиски извештаи и биланси кои покриваат го стандардното известување како и широка палета на интерни извештаи. Непрекинатиот тек на информации е интегриран низ целиот систем, овозможувајки достапност до прегледите со само еден клик.

Регулативата е фокус во дизајнот на Infomatrix Finance, системот овозможува да пресметката секогаш биде во предвид со цел не само да се изведе прецизно даночно известување – туку и управување на средства со цел на оптимизација.

Менаџерската аналитика е направена полесна и поефикасна со Infomatrix Finance. Интегрираниот процес овозможува да менаџерите ги следат активностите и трошоците со прецизност, во реално време и со целосна видливост.

Infomatrix Finance овозможува следење на финансиските процеси, обезбедувајки ја вредноста на средствата и обврските во секое време. Системот ги стандардизира сите процеси како што се јавуваат и еволуираат. Infomatrix Finance одржува темелена книга на целото смеководство која служи како евиденција и доказ за ревизија.

Infomatrix Finance со своите комплетни способности е идеално решение за финансиски институции. Фокусот на информатичкиот систем да поддржува неколку различни регистри истовремено овозможува управување со средствата на клиенти. Аналитичките модули на системот обездуваат темелен и прецизен преглед на расположливите средства на клиентите како и најдобрите опции за нивното инвестирање. Оваа моќ на одлука е клучна во постигунување на профитабилност за финансиските институции.
Infomatrix Finance содржи аналитички способности кои даваат се што е потребно за преглед и ревизија. Системот може да увезе туѓи податоци, да ги преработи и да ги спореди со евиденцијата. Дизајнот на системот како ERP му дава следбени способности за да доколку има грешка, може да ја лоцира точно каде се наоѓа во увезениот регистар.