Infomatrix Retail

Infomatrix Retail е верзија на Infomatrix кој е специјално дизајниран за трговски компании чиј што профит зависи од добри маржи и висок обрт. Имајки ги на ум сите најважни одлики на трговските бизниси, внимававме модулите во оваа верзија на Infomatrix да ви ги дадат сите потребни алатки за менаџирање на трошоците и зголемување на профитот на вашата компанија.

Infomatrix Retail може да ви помогне во неколку критични процеси во управувањето на вашaта компанија преку:

Следење на целиот синџир на набавка по категории, цени, време и локации.

Следење на дистрибуцијата и транспортот на производите. Навремен увид во залихите и магацинот.

Асистирање во планирањето и бизнис процесите.

Заштита на важните деловни податоци со низа на сигурносни мерки.

Конверзија на податоците во информации за носење одлуки.

Со информатичкиот систем ви можете да ги постигнете поголема ефикасност и профитабилност бидејки Infomatrix Retail врши:

Интеграција низ сите бизнис процеси

Единствен ERP систем ги врзува продажбата, оперативата и сметководството, и функционира како нервен систем на компанијата.

Автоматизација и зголемена продуктивност

Интегрираниот систем е по дизајн помалку подложен на грешки, попрецизен и побрз. Ја намалува рачната работа и ги ослободува вработените од излишни задачи, за да може да се фокусираат на профитабилни активности.

Зголемени перформанси

Со интеграцијата и автоматизацијата, Infomatrix Retail обезбедува интегрирање на податоците, се избегнува дуплирање на податоците, прекини и нема двојна работа. Кумулативниот ефект од овие позитивни промени е да се постигне целокупно зголемување на перформансите на компанијата.

Квалитетни и прецизни извештаи и анализи

Имајки ги собрани сите податоци кои поминуваат низ компанијата, Infomatrix Retail овозможува генерирање на извештаи и анализи со само еден клик.

Овозможување на вашите потрошувачи да им дадете додадена вреднoст

Преку нашите иновативни решенија и персонализирани услуги, ние ви помагаме да ги надминете очекувањата на вашите клиенти, обезбедувајќи им производи и услуги кои носат вистинска вредност. Ова не само што го подобрува нивното задоволство и лојалност, туку и го зголемува угледот и конкурентноста на вашата компанија на пазарот.