Технологија

Технологија применета во апликативниот софтвер

Информативниот систем на Инфопројект ги задоволува сите критериуми за модерна апликација.

Сите апликации кои ќе бидат инсталирани се базирани на web технологија.

Со развојот на web технологијата несомнено се наметна потребата од изведување на т.н. портали кои работат во локална мрежа (Интранет) или во надворешна мрежа (Интернет – преку VPN). Инфопројект започна со развој на овој Web базиран програмски пакет користејќи современи веб базирани програмски технологии (PHP програмски јазик, MySQL база на податоци, Java, JavaScript и други напредни технологии).

Целокупната инсталација на програмскиот дел се наоѓа на сервер со Linux оперативен систем, инсталиран web сервер Apache и програмски дел изведен во JavaScript (front-end) и PHP (back-end) технологија. На страната на корисникот-клиентот е потребен само интернет пребарувач. Ваква web ориенирана инсталација овозможува графички интерфејс со голема резолуција, можност на испис на голем број информации на една страна без непотребни скролирања-минувања на нови страни, печатење (користење на различни видови на печатари без посебни менувања на програмскиот дел – стандардно инсталиран печатар) или испраќање на прегледите и исписите по e-mail со помош на стандардно инсталиран e-mail клиентски програм (Outlook, Outlook Express или Thunderbird), експорт на податоци во друг облик (на пример во Microsoft Excel) кои потоа би имало можност додатно да се обработуваат (на пр. изработка на графикони со помош на Microsoft Excel).

Услови за успешна имплементација

– Сигурност на интегритетот на податоците

– Безбедност за достап до податоците

– Брзина и ефикасен достап до податоците

– Модерна и напредна технологија

– Споивост со постоечката опрема на корисникот и проширливост на достапот

– Ниска цена на имплементација и одржување (TCO – Total Cost of Ownership)

– Едноставна и евтина можност за проширување и поврзување

Топ 10 Предности на web апликациите